LabVIEW to TestStand Migration

บริการ รับ โปรเจค เขียน พัฒนา โปรแกรม แปลง โปรแกรม จาก LabVIEW ด้วย ฟังก์ชั่นของ NI TestStand

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียด

บริการ รับ โปรเจค เขียน พัฒนา โปรแกรม แปลง โปรแกรม จาก LabVIEW ด้วย ฟังก์ชั่นของ NI TestStand

  • สร้าง Framework ของ NI TestStand สำหรับการจัดเรียงโมดูลการทดสอบย่อย
  • ออกแบบ โครงสร้าง (NI TestStand Architecture) เพื่อการพัฒนาต่อยอดในอนาคต
  • สร้าง รายงาน ในหลากหลายรูปแบบ เชื่อมต่อกับระบบ Back-End เดิม
  • ทดสอบ Buy Off ก่อนการใช้งานจริงในส่วน Deployment
  • ทดสอบ Debug เพื่อตรวจสอบการทำงาน หาความผิดปกติ แบบอัตโนมัติ
  • พัฒนา โปรแกรม เป็น ระบบ ทดสอบ อัตโนมัติ (Automated Test System LabVIEW and TestStand Migration)

รับเขียนโปรแกรม TestStand / LabVIEW โดย ทีมงาน นักพัฒนา ชาว ไทย (Thai TestStand Developer / Thai TestStand Programmer Thailand) ผู้ มี ความเชี่ยวชาญ ระดับ Certified LabVIEW Developer (CLD) for LabVIEW Development Project
มีความเป็น มือ อาชีพ สูง มี ความ ชำนาญ ประสบการณ์ ใน งาน พัฒนา ซอฟต์แวร์ ขนาด เล็ก กลาง ใหญ่
สำหรับ มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และ งานอุตสาหกรรรม มากกว่า 10 ปี

error: Content is protected...