อุปกรณ์เครื่องวัดและจัดเก็บข้อมูลสัญญาณ – NI Expandable Data Logger System

รายละเอียด

อุปกรณ์เครื่องวัดและจัดเก็บข้อมูลสัญญาณ (NI Expandable Data Logger System)

Data acquisition (DAQ) คือ กระบวนการในการวัด และ จัดเก็บ ค่าสัญญาญทางไฟฟ้า หรือ สัญญาณทางกายภาพ เช่น แรงดันไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า, ,อุณหภูมิ, ความดัน และ เสียง

ระบบ DAQ System / Data Logger  จะประกอบไปด้วย

 1. Sensor/Signal : เซ็นเซอร์ หรือ สัญญาณ ที่ต้องการจะวัดค่า
 2. DAQ Hardware / DataLogger : อุปกรณ์เครื่องมือวัด
  1. Module : อุปกรณ์ที่จะมาวัดสัญญาณ ปรับเปลี่ยน Module ไปตามสัญญาณที่จะวัด
  2. Chassis : อุปกรณ์โครงสร้าง เพื่อมาใส่อุปกรณ์ Module และ เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
 3. Computer with Software : คอมพิวเตอร์พร้อมซอฟแวร์ สำหรับบันทึกข้อมูล หรือ ทำการจัดการ/การวิเคราะห์ข้อมูล

NI DAQ Data Logger

รูปที่ 1 : ระบบ สำหรับวัดค่าสัญญาณ (DAQ System)

 

คุณสมบัติ ของ อุปกรณ์เครื่องวัดและจัดเก็บข้อมูลสัญญาณ (NI Expandable Data Logger System)

NI Expandable Data Logger System – Solution นี้ ประกอบไปด้วย 4 แบบ หลักๆ

1. อุปกรณ์เครื่องมือวัดและจัดเก็บข้อมูล สำหรับวัดค่าความเร่ง แรงสั่นสะเทือน และ เสียง  – Accelerometer and Microphone Data Logger System

 • เป็นเครื่องมือวัด และ จัดเก็บข้อมูล สัญญาณ ความเร่ง, แรงสั่นสะเทือน และ เสียง
 • โดยสามารถต่อกับ เซ็นเซอร์ ประเภท IEPD ตามด้านล่าง เนื่องจาก สามารถจ่ายค่า Voltage excitation ให้กับ เซ็นเซอร์ได้
  • (1) Accelerometer แบบ IEPE  หรือ ICP ได้หลากหลายยี่ห้อ เช่น PCB Piezotronics, Omega Dytran, Kitsler เป็นต้น และ
  • (2) Microphone  แบบ IEPE ได้หลากหลายยี่ห้อ เช่น PCB Piezotronics, GRAS, Omega เป็นต้น
 • เก็บข้อมูล ได้ตั้งแต่ 1-16 ช่องสัญญาณ
 • มีความละเอียด ที่ความละเอียด 24 bits


รูปที่ 2: ตัวอย่าง การเลือกอุปกรณ์เครื่องมือวัดและจัดเก็บข้อมูล สำหรับวัดค่าความเร่ง แรงสั่นสะเทือน และ เสียง

 

2. อุปกรณ์เครื่องมือวัดและจัดเก็บข้อมูล สำหรับวัดค่าความแรง – Load, Pressure, Force, and Strain Data Logger System

 • เป็นเครื่องมือวัด และ จัดเก็บข้อมูล สัญญาณ ค่าความแรง
 • โดยสามารถต่อกับ เซ็นเซอร์ ประเภท (1) Load cell, (2) Pressure, (3) Force, (4) Strain Gauges  ได้หลากหลายยี่ห้อ เช่น Vishay, HBM, Kyowa และ Showa เป็นต้น
 • สามารถ Configure ค่าสำหรับเซ็นเซอร์ประเภท Wheatstone bridge-based sensors
 • เก็บข้อมูล ได้ตั้งแต่ 1-16 ช่องสัญญาณ
 • มีความละเอียด ที่ความละเอียด 24 bits

รูปที่ 3: ตัวอย่าง การเลือกอุปกรณ์เครื่องมือวัดและจัดเก็บข้อมูล สำหรับวัดค่าความแรง

 

3. อุปกรณ์เครื่องมือวัดและจัดเก็บข้อมูล สำหรับวัดค่าอุณหภูมิ – Thermocouple Data Logger System

 • เป็นเครื่องมือวัด และ จัดเก็บข้อมูล สัญญาณ ค่าอุณหภูมิ
 • โดยสามารถต่อกับ เซ็นเซอร์ ประเภท Thermocouple ได้หลากหลายประเภท เช่น K, J, E เป็นต้น
 • เก็บข้อมูล ได้ตั้งแต่ 1-64 ช่องสัญญาณ

รูปที่ 4: ตัวอย่าง การเลือกอุปกรณ์เครื่องมือวัดและจัดเก็บข้อมูล สำหรับวัดค่าอุณหภูมิ

 

4. อุปกรณ์เครื่องมือวัดและจัดเก็บข้อมูล สำหรับวัดค่าจากหลากหลายเซ็นเซอร์ในระบบเดียว – Multi-Sensor Data Logger Test Systems (Analog, Digital, and Thermocouple)

 • เป็นเครื่องมือวัด และ จัดเก็บข้อมูล สัญญาณ หลากหลายประเภท ในระบบเดียว
 • โดยสามารถต่อกับ เซ็นเซอร์ ประเภท Analog (Accelerometer, Microphone, Strain Gauges, Thermocouple), Digital
 • ระบบสามารถ ซิงโครไนซ์ (Synchronization) กันได้ ทำให้สามารถเก็บข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่างๆ ในช่วงเวลาเดียวกันได้

รูปที่ 5: ตัวอย่าง การเลือกอุปกรณ์เครื่องมือวัดและจัดเก็บข้อมูล สำหรับวัดค่าจากหลากหลายเซ็นเซอร์ในระบบเดียว

 

ข้อดี ของ อุปกรณ์เครื่องวัดและจัดเก็บข้อมูลสัญญาณต่างๆ (Advantage of Expandable Data Logger System)

 1. สามารถ เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ได้หลากหลายรูปแบบ (Multiple interface) มีให้เลือกทั้ง USB, Ethernet และ Wifi รองรับ TSN
 2. สามารถ เชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ ได้หลากหลายแบบ เนื่องจาก มีตัวช่วงแปลงค่าสัญญาณต่างๆ (Signal conditioning) ให้เป็นค่าทางไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็น
 3. สามารถ เชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ ได้หลากหลายรูปแบบการเชื่อมต่อ (Multiple connector) มีให้เลือกทั้ง BNC, D-Sub, RJ50, Screw และ Spring terminal Ethernet
 4. สามารถ ขยายเพิ่ม/ลด จำนวนช่องสัญญาณได้อย่างสะดวก (Expandable) เนื่องจากระบบเป็น ระบบโมดูล่า
 5. สามารถ ใช้งานร่วมกับซอฟแวร์ ได้หลากหลาย (Compatible with many software) เริ่มตั้งแต่ซอฟแวณ์ที่ไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมได้อย่าง NI FlexLogger ไปจนถึงโปรแกรมเมอร์ในภาษาต่างๆ ทั้ง LabVIEW, Python, C/C++, C# และ NET
 6. สามารถบันทึกค่าเป็นไฟล์ แล้วนำไปใช้ต่อใน Excel, Python และ MATLAB ได้

 

มี ความสนใจ ต้องการ สอบถาม ข้อมูล เพิ่มเติม หรือ ต้องการ สเปค TOR หรือ ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ อุปกรณ์เครื่องวัดและจัดเก็บข้อมูลสัญญาณต่าง (NI Expandable Data Logger System) สำหรับงาน การวัดค่าสัญญาณ ในอุตสาหกรรม DAQ  DataLogger  Measurement  Vibration  Temperature  Voltage  Strain  Load Cell  Force  สินค้า NI (National Instruments)

 

ติดต่อ ฝ่ายขาย บริษัท เทคสแควร์ จำกัด

โทร 065-559-6950

อีเมล sales@techsuqare.co.th

 

Disclaimer : All Copyright (Image) belongs to Owner (NI)

 

 

error: Content is protected...