มกราคม 22, 2016 การฝึกอบรม

การฝึกอบรม

เรียน LabVIEW ที่ไหนดี? รับสอน LabVIEW เรียน LabVIEW

บริษัท เทคสแควร์ จำกัด บริการ รับ ฝึก Training อบรม สอน เรียน เป็น ที่ปรึกษา Advisor การใช้งาน เขียน โปรแกรม LabVIEW / G Web Development / TestStand แลบวิว ศูนย์ รวม ครู อาจารย์ ผู้ สอน แลบวิว ประเทศ ไทย LabVIEW Thailand TestStand Thailand

ผู้เรียน จะ สามารถ วาง โครงสร้าง ซอฟต์แวร์ ถูกต้อง ตาม หลักการ เป็น ระเบียบ ทำให้ จัดการ และพัฒนาต่อได้ง่าย

 • LabVIEW Core 1
 • LabVIEW Core 2
 • LabVIEW Core 3
 • LabVIEW Connectivity
 • Advanced Architectures in LabVIEW
 • TestStand 1
 • TestStand 2
 • Developing Test Programs Using TestStand
 • Architecting Test Systems Using TestStand
 • Data Acquisition Using NI-DAQmx and LabVIEW
 • LabVIEW Instrument Control
 • NI DIAdem Basics Course
 • NI DIAdem Advanced Course
 • NI Vision Builder for Automated Inspection (NI VBAI)
 • NI Vision Development Module (VDM)
 • LabVIEW Machine Vision
 • Object-Oriented Design and Programming in LabVIEW
 • Managing Software Engineering in LabVIEW
 • Actor-Oriented Design in LabVIEW
 • Embedded Control and Monitoring Using LabVIEW

ประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ได้หลากหลายรูปแบบ NI CompactDAQ, NI PXI, NI CompactRIO, NI DAQ

โดย ทีมงาน วิทยากร ผู้ มี ความเชี่ยวชาญ ระดับ Certified LabVIEW Developer (CLD) มีความเป็น มือ อาชีพ สูง มี ความ ชำนาญ ประสบการณ์ สอน อบรม ให้ บริษัท โรงงาน อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัย มาแล้ว มากกว่า 400 หน่วยงาน

เอกสาร รับ สอน แลบวิว การ เขียน labview ไทย เบื้องต้น ราคา แนะนำ ใช้ ควบคุม คู่มือ labview ภาษา ไทย อบรม labview โปรเจค เก็บ ข้อมูล งาน

error: Content is protected...