มกราคม 22, 2016 พัฒนาระบบด้วย NI LabVIEW

พัฒนาระบบด้วย NI LabVIEW

บริการ รับ โปรเจค เขียน พัฒนา โปรแกรม ด้วย LabVIEW / G Web Development

โดย ทีมงาน นักพัฒนา ผู้ มี ความเชี่ยวชาญ ระดับ Certified LabVIEW Developer (CLD) มีความเป็น มือ อาชีพ สูง มี ความ ชำนาญ ประสบการณ์ งาน พัฒนา ซอฟต์แวร์ ขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ สำหรับ บริษัท โรงงาน อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัย มาแล้ว มากกว่า 200 โปรแกรม

Read more
มกราคม 22, 2016 1 Day On-site Engineering Service

ที่ปรึกษา LabVIEW Consultant

บริการ วิศวกร ผู้เชี่ยวชาญ สนับสนุน งาน เทคนิค งาน ภาคสนาม ช่วยแก้ปัญหา อย่างตรงจุด ลดเวลา และค่าใช้จ่าย

โดย ทีมงาน วิทยากร ผู้ มี ความเชี่ยวชาญ ระดับ Certified LabVIEW Developer (CLD) มีความเป็น มือ อาชีพ สูง มี ความ ชำนาญ ประสบการณ์ สูง

Read more
มกราคม 22, 2016 การฝึกอบรม

การฝึกอบรม

สอน LabVIEW บริการ รับ ฝึก Training อบรม สอน เรียน ที่ปรึกษา Advisor การใช้งาน เขียน โปรแกรม LabVIEW / G Web Development แลบวิว 

โดย ทีมงาน วิทยากร ผู้ มี ความเชี่ยวชาญ ระดับ Certified LabVIEW Developer (CLD) มีความเป็น มือ อาชีพ สูง มี ความ ชำนาญ ประสบการณ์ สอน อบรม ให้ บริษัท โรงงาน อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัย มาแล้ว มากกว่า 400 หน่วยงาน

Read more
error: Content is protected...