กุมภาพันธ์ 2, 2016

สอนการใช้โปรแกรม RevPi Commander

บทความนี้ สอน การใช้งานโปรแกรม RevPi Commander ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งาน RevPi ได้ในหลากหลายด้าน เช่น

  • การค้นหา IP Address ของอุปกรณ์ RevPi แบบอัตโนมัติ
  • การดู และควบคุมค่า I/O โดยไม่ต้องใช้คำสั่ง piTest
  • การตั้งค่าให้โปรแกรม Python เริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเปิด RevPi

หากผู้อ่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณา ติดต่อ ทีมงาน เทคสแควร์

อุปกรณ์ที่ต้องใช้
  • คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง
  • อุปกรณ์ RevPi Core, RevPi Connect หรือ RevPi Compact พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ
ซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้
  • โปรแกรม RevPi Commander ตัวใดตัวหนึ่ง ตามระบบปฏิบัติการของผู้ใช้ ตามรายการด้านล่าง

การค้นหา IP Address ของอุปกรณ์ RevPi แบบอัตโนมัติ

1) ให้ทำการเชื่อมต่อ อุปกรณ์ RevPi เข้ากับคอมพิวเตอร์ โดยจะเป็นการต่อสาย LAN โดยตรง, ต่อผ่าน HUB หรือเป็นการต่อแบบ WiFi ก็ได้

2) ทำการเปิดโปรแกรม RevPi Commander แล้วจะปรากฏหน้าต่างตามรูปด้านล่าง

3) ให้เลือกที่เมนู File -> Search Revolution Pi …

4) หากอุปกรณ์ RevPi ยังไม่ได้ IP Address จะปรากฏหน้าต่างตามรูปด้านล่าง ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่พึ่งทำการเชื่อมต่อ จะต้องรอให้คอมพิวเตอร์ หรือ Network Switch กำหนด IP Address ให้ก่อน โดยผู้ใช้สามารถกดปุ่ม Refresh เพื่อให้โปรแกรม RevPi Commander ทำการค้นหาใหม่ได้

5) หากอุปกรณ์ RevPi ได้รับการกำหนดค่า IP Address แล้ว จะปรากฏหน้าต่างตามรูปด้านล่าง (ในที่นี้เป็นการต่ออุปกรณ์ RevPi เข้ากับคอมพิวเตอร์ ผ่านสาย LAN โดยตรง)

6) ผู้ใช้สามารถนำ IP Address นี้ ไปใช้งานต่อได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม SSH, PuTTY, VNC Viewer ฯลฯ หรือกดที่ปุ่ม Connect to Revolution Pi แล้วกรอก Username และ Password เพื่อทำการเชื่อมต่อโปรแกรม RevPi Commander กับอุปกรณ์ RevPi ได้ทันที

บทความที่เกี่ยวข้อง

การใช้งาน RevPi ผ่านโปรโตคอล SSH แบบรีโมท

สอนการใช้ Remote Desktop กับ RevPi Core / RevPi Connect

การดู และควบคุมค่า I/O โดยไม่ต้องใช้คำสั่ง piTest

1) หลังจากทำการเชื่อมต่อ โปรแกรม RevPi Commander เข้ากับอุปกรณ์ RevPi แล้ว ผู้ใช้สามารถดู และควบคุมค่า I/O โดยไม่ต้องใช้คำสั่ง piTest ได้ โดยการกดปุ่ม PLC watch mode

2) จะปรากฏแถบด้านล่าง เป็นรายการอุปกรณ์ที่ได้กำหนดค่าไว้ในโปรแกรม PiCtory (ในที่นี้เป็นชุดอุปกรณ์ RevPi Next+ ที่ประกอบไปด้วย RevPi Connect+, RevPi AIO, RevPi DIO และ Virtual Module ในกลุ่ม Modbus RTU และ Modbus TCP)

3) ให้ตรวจสอบว่า Auto refresh values มีการติ้กไว้เรียบร้อย จะหมายถึงให้ทำการอัพเดทค่าที่อ่านได้ ตลอดเวลา

4) หากผู้ใช้ต้องการให้มีการเขียนค่าตลอดเวลา ให้ทำการติ้กหน้าคำสั่ง and write outputs

5) ทดลองกดที่ปุ่ม 0 | RevPi Connect/+/S ตามรูปในข้อ 2 จะปรากฏหน้าต่างตามรูปด้านล่าง เป็นการแสดงค่าต่าง ๆ ของอุปกรณ์ RevPi Connect+ โดยมีการแยกฝั่ง Input ทางด้านซ้าย และ Output ทางด้านขวา เมื่อดูเสร็จแล้วสามารถปิดหน้าต่างนี้ได้

6) ทดลองกดที่ปุ่ม 30 | RevPi AIO ตามรูปในข้อ 2 จะปรากฏหน้าต่างตามรูปด้านล่าง เป็นการแสดงค่าต่าง ๆ ของอุปกรณ์ RevPi AIO โดยมีการแยกฝั่ง Input ทางด้านซ้าย และ Output ทางด้านขวา เมื่อดูเสร็จแล้วสามารถปิดหน้าต่างนี้ได้

7) ทดลองกดที่ปุ่ม 31 | RevPi DIO ตามรูปในข้อ 2 จะปรากฏหน้าต่างตามรูปด้านล่าง เป็นการแสดงค่าต่าง ๆ ของอุปกรณ์ RevPi DIO โดยมีการแยกฝั่ง Input ทางด้านซ้าย และ Output ทางด้านขวา เมื่อดูเสร็จแล้วสามารถปิดหน้าต่างนี้ได้

8) ทดลองกดที่ปุ่ม 64 | Modbus RTU Master ตามรูปในข้อ 2 จะปรากฏหน้าต่างตามรูปด้านล่าง เป็นการแสดงค่าต่าง ๆ ของอุปกรณ์เสมือน Modbus RTU Master โดยมีการแยกฝั่ง Input ทางด้านซ้าย และ Output ทางด้านขวา เมื่อดูเสร็จแล้วสามารถปิดหน้าต่างนี้ได้

9) ทดลองกดที่ปุ่ม 65 | Modbus TCP Slave ตามรูปในข้อ 2 จะปรากฏหน้าต่างตามรูปด้านล่าง เป็นการแสดงค่าต่าง ๆ ของอุปกรณ์เสมือน Modbus TCP Slave โดยมีการแยกฝั่ง Input ทางด้านซ้าย และ Output ทางด้านขวา เมื่อดูเสร็จแล้วสามารถปิดหน้าต่างนี้ได้

หากต้องการซ่อนแถบด้านล่าง ให้ทำการกดปุ่ม PLC watch mode

จากการทดสอบดังกล่าว พบว่าสามารถอ่านค่า Input และเขียนค่า Output ได้ทันที โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม วิธีนี้มีประโยชน์มาก ในขั้นตอนของการทดสอบการเดินสาย เนื่องจากสามารถทำการ Troubleshoot ได้ โดยยังไม่ต้องเขียนโปรแกรมนั่นเอง

การตั้งค่าให้โปรแกรม Python เริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเปิด RevPi

1) ผู้ใช้สามารถตั้งค่าให้โปรแกรม Python เริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเปิด RevPi โดยใช้โปรแกรม RevPi Commander ได้ โดยการกดปุ่ม PLC -> PLC programs…

2) จะปรากฏหน้าต่าง PLC program ตามรูปด้านล่าง ให้ทำการติ้กที่หน้าคำสั่ง Remove all files on Revolution Pi before upload เพื่อทำการเขียนทับโปรแกรมเดิม ที่อาจจะมีอยู่

3) หากมีการเขียนโปรแกรม Python (นามสกุล .py) ไว้แล้ว ให้ทำการ zip ไฟล์ แล้วกดปุ่ม Upload เพื่อเลือกไฟล์ zip นั้น

4) จะปรากฏหน้าต่างตามรูปด้านล่าง แสดงว่าโปรแกรม Python ดังกล่าว ถูกอัพโหลดไปยังอุปกรณ์ RevPi เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม OK ที่หน้าต่างนี้ และให้ทำการเลือกโปรแกรม .py ที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม OK ที่หน้าต่าง PLC program

5) เมื่อกลับมาที่หน้าต่างโปรแกรม RevPi Commander ให้กดปุ่ม PLC start จะพบว่า Status มีการเปลี่ยนแปลงจาก NOT RUNNING เป็น RUNNING แสดงว่า มีการตั้งค่าให้เริ่มทำงานโปรแกรม Python ดังกล่าวโดยอัตโนมัติเรียบร้อยแล้ว

หากมีการปิด แล้วเปิดอุปกรณ์ RevPi ก็จะทำการเรียกโปรแกรม Python ดังกล่าวมาทำงานโดยอัตโนมัติทันที

error: Content is protected...