พฤษภาคม 9, 2020

การเตรียมระบบ CompactRIO

บทความนี้ สอนการ การจัดเตรียมระบบ CompactRIO และเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อสัญญาณผ่าน LabVIEW เบื้องต้น บทความนี้ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ที่ยังไม่คุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ หรือ ซอฟต์แวร์ของ CompactRIO แต่ต้องการใช้งาน 

ส่วนประกอบของระบบ CompactRIO

ระบบ CompactRIO ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ๆ คือ

  • CompactRIO Controller (Real-Time Processor)
  • CompactRIO Chassis (FPGA)
  • C Series Modules (Inputs และ Outputs)


การจัดเตรียมระบบ CompactRIO

1.ติดตั้งซอฟต์แวร์ NI สำหรับระบบ CompactRIO
ผู้ใช้จำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์เหล่านี้สำหรับการโปรแกรม CompactRIO

  • LabVIEW Full หรือ Professional Development System
  • LabVIEW Real-Time Module
  • LabVIEW FPGA Module1
  • NI CompactRIO Device Drivers

LabVIEW FPGA Module ไม่จำเป็นในขณะที่ใช้โหมด Scan Interface แต่จำเป็นในการโปรแกรม user-accessible FPGA บนระบบ CompactRIO

2.เชื่อมต่อระบบ CompactRIO เข้ากับคอมพิวเตอร์ ด้วยสาย USB หรือ Ethernet

Tip: สำหรับ CompactRIO รุ่นใหม่ ๆ ขอแนะนำให้ใช้พอร์ต USB device สำหรับการกำหนดค่า การ debug และการบำรุงรักษาระบบ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเกี่ยวกับ firewall และปัญหาด้าน network communication อื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

3.ตรวจสอบระบบ CompactRIO System ใน Measurement & Automation Explorer (MAX)

4. ติดตั้งซอฟต์แวร์บน CompactRIO Controller

5.ตรวจสอบ CompactRIO โดยใช้โปรแกรม LabVIEW

6.ทำการวัดครั้งแรกใน LabVIEW Real-Time (Data Logging)


เริ่มต้นด้วย CompactRIO Systems Flowchart


ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนา CompactRIO

ผู้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือการใช้ NI LabVIEW  สำหรับผู้พัฒนา CompactRIO

error: Content is protected...