มกราคม 22, 2016 1 Day On-site Engineering Service

ที่ปรึกษา LabVIEW Consultant

บริการ วิศวกร ผู้เชี่ยวชาญ สนับสนุน งาน เทคนิค งาน ภาคสนาม

บริษัท เทคสแควร์ จำกัด บริการ รับ เป็น ที่ปรึกษา การใช้งาน เขียน โปรแกรม LabVIEW / G Web Development / TestStand แลบวิว ศูนย์ รวม ที่ปรึกษา ผู้ เขียน โปรแกรม แลบวิว ประเทศ ไทย LabVIEW Thailand TestStand Thailand

จะทำให้ สามารถ วาง โครงสร้าง ซอฟต์แวร์ ถูกต้อง ตาม หลักการ เป็น ระเบียบ ทำให้ จัดการ และพัฒนาต่อได้ง่าย

ประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ได้หลากหลายรูปแบบ NI CompactDAQ, NI PXI, NI CompactRIO, NI DAQ

โดย ทีมงาน วิทยากร ผู้ มี ความเชี่ยวชาญ ระดับ Certified LabVIEW Developer (CLD) มีความเป็น มือ อาชีพ สูง มี ความ ชำนาญ ประสบการณ์ สอน อบรม ให้ บริษัท โรงงาน อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัย มาแล้ว มากกว่า 400 หน่วยงาน

เอกสาร รับ สอน แลบวิว การ เขียน labview ไทย เบื้องต้น ราคา แนะนำ ใช้ ควบคุม คู่มือ labview ภาษา ไทย อบรม labview โปรเจค เก็บ ข้อมูล งาน

error: Content is protected...