พฤศจิกายน 26, 2023

การวิเคราะห์ปัญหาบนเครือข่าย Profibus ด้วย ProfiTrace

เชื่อว่าทุกท่านที่เคยใช้งานเครือข่าย Profibus ย่อมต้องเคยประสบปัญหาในการสื่อสารและจำเป็นต้องหยุดการทำงานของระบบเพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหา ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้งาน ProfiHub ร่วมกับ ProfiTrace เพื่อทำการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครือข่าย Profibus

ProfiTrace เป็นอุปกรณ์แบบพกพาสำหรับเชื่อมต่อระหว่าง ProfiHub กับคอมพิวเตอร์เพื่อทำการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครือข่าย ProfiHub โดยในหนึ่งชุดของ ProfiTrace นั้นจะประกอบด้วย

 1. ProfiCore Ultra: ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์และ ProfiHub
 2. ProfiTrace 2: ซอฟต์แวร์สำหรับตรวจสอบเครือข่าย Profibus ด้วย ProfiCore Ultra
 3. สายยูเอสบี
 4. หัวต่อ TAP: ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับ ProfiHub มีเฉพาะในรุ่น Toolkit Ultra Plus/PRO

โดย ProfiTrace นั้นมีให้เลือกใช้งานทั้งหมด 3 รุ่น ได้แก่

อุปกรณ์/ซอฟต์แวร์ProfiTrace 2Troubleshooting Toolkit
Ultra Plus
Troubleshooting Toolkit
Ultra Pro
ProfiCore Ultraมีมีมี
สายยูเอสบีมีมีมี
ProfiTrace 2ฟังค์ชั่นการทำงานพื้นฐาน (สามารถอัพเกรดได้ภายหลัง)ฟังค์ชั่นการทำงานพื้นฐานรวมถึง ScopeWare, Bar graph,
Topology Scan และ Reporting
ฟังค์ชั่นการทำงานพื้นฐานรวมถึง ScopeWare, Bar graph,
Topology Scan และ Reporting
ซอฟต์แวร์อื่น ๆOPC Server, PA Probe Ultra และ ProfiCaptain
TAP Connectorมีมี
กระเป๋าหิ้วมีมี

โดยในการวิเคราะห์ปัญหาของเครือข่าย Profibus นั้นจะทำงานผ่านซอฟต์แวร์ ProfiTrace 2 ซึ่งมีฟังค์ชั่นการทำงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 • ตรวจสอบเครือข่าย Profibus ทั้งแบบ DP และ PA พร้อมแสดงข้อมูลทางสถิติต่าง ๆ เพื่อช่วยในการตรวจสอบ
 • แสดงภาพสัญญาณบนเครือข่ายเพื่อชาวยในการวิเคราะห์ปัญหาด้วยวอฟต์แวร์ ScopeWare (เฉพาะรุ่น Troubleshooting Toolkit Ultra Plus และ Troubleshooting Toolkit Ultra Pro)
 • แสดงค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของสัญญาณ ณ อุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยกราฟแท่ง (เฉพาะรุ่น Troubleshooting Toolkit Ultra Plus และ Troubleshooting Toolkit Ultra Pro)
 • ทำการแสกนเครือข่ายเพื่อหารูปแบบการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ (เฉพาะรุ่น Troubleshooting Toolkit Ultra Plus และ Troubleshooting Toolkit Ultra Pro)
 • คำนวณระยะทางของเครือข่ายแต่ละส่วน
 • สร้างรายงานการตรวจสอบโยละเอียดซึ่งเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
 • ทำงานเป็น DP Master ด้วยซอฟต์แวร์ ProfiCaptain (เฉพาะรุ่น Troubleshooting Toolkit Ultra Pro)
 • OPC Server สำหรับเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่สามารถทำงานเป็น OPC Client ได้ (เฉพาะรุ่น Troubleshooting Toolkit Ultra Pro)

โดยหลังจากทำการติดตั้งซอฟต์แวร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราสามารถเริ่มต้นใช้งาน ProfiTrace ได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เชื่อมต่อ Profibus ด้วย TAP connector ไปยัง ProfiCore Ultra ซึ่งเชื่อต่อไปยังคอมพิวเตอร์ผ่านสายยูเอสบี

2. เปิดซอฟต์แวร์ ProfiTrace 2 แล้วกด Init ProfiCore Ultra หลังจากนั้นซอฟต์แวร์จะทำการตรวจจับ ProfiCore Ultra ตรวจสอบลิขสิทธิ์และทำการจับค่า baud rate โดยอัตโนมัติ

3. แท๊บด้านบนจะแสดงส่วนประกอบต่าง ๆ ของ ProfiTrace 2 โดยในแท๊บ ProfiTrace จะประกอบไปด้วย

 • Live List: ใช้สำหรับแสดงสถานะของอุปกรณ์ต่าง ๆ บนเครือข่าย โดยอุปกรณ์ที่แสดงชื่อได้นั้นต้องมีการอิมพอร์ทไฟล์ GSD ก่อน
 • Messages: ใช้สำหรับดูข้อความที่ส่งมาบนเครือข่าย Profibus โดยเราสามารถทำการบันทึกข้อความเก็บไว้วืชิเคราะห์ภายหลังได้ด้วย
 • Messages (with view filter applied): ใช้สำหรับดูข้อความที่ผ่านการกรองมาแล้วบนเครือข่าย Profibus
 • Station statistics view: แสดงค่าสถิติต่าง ๆ ของอุปกรณ์บนเครือข่าย
 • Data inspection: ใช้สำหรับตรวจสอบค่าอัพเดทล่าสุดของตัวแปรต่าง ๆ ที่เลือกไว้

4. แท๊บ ScopeWare ทำหน้าที่เหมือนออสซิลโลสโคป ใช้สำหรับตรวจสอบสัญญาณบน Profibus เพื่อทำการวิเคระห์หาจุดที่ทำให้เกิดปัญหาบนเครือข่าย

5. แท๊บ Bar graph ทำการแสดงค่าระดับสัญญาณที่โหนดต่าง ๆ บนเครือข่ายซึ่งสามารถใช้ช่วยในการระบุสาเหตุและจุดที่เกิดปัญหาได้

6. แท๊บ Topology ใช้สำหรับตรวจหารูปแบบการเดินสายเครือข่าย Profibus ใน segment นั้น ๆ โดยสามารถใช้งานได้เฉพาะที่ baud rate 500 kbps, 1 Mbps และ 5 Mbps โดยเราต้องต่อ ProfiCore Ultra เข้ากับด้านปลายของเครือข่ายและต้องรู้แอดเดรสของอุปกรณ์ที่ทำการเชื่อมต่อ โดยจะสามารถวัดได้แม่นยำที่ความยาวระหว่าง 2 – 230 เมตร

7. แท๊บ Network Manager ใช้สำหรับบันทึกและอ่านค่าจากการวัดด้วยออสซิลโลสโคป กราฟแท่งและรูป topology

8. แท๊บ ProfiCaptain ใช้สำหรับควบคุมและทดสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ บนเครือข่าย Profibus และยังสามารถใช้ตั้งค่าแอดเดรสของอุปกรณ์ได้อีกด้วย

9. เราสามารถเลือก Report>Generate Report เพื่อสร้างรายงานการตรวจสอบเครือข่าย Profibus ซึ่งถูกต้องตามมาตรฐานและสามารถนำไปใช้งานได้ทันที

หวังว่าบทความนี้จะให้ความรู้ที่จำเป็นในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครือข่าย Profibus ด้วยการใช้งาน ProfiTrace หากผู้อ่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อทีมงาน Techsquare ได้ครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง

การป้องกันความเสียหายของเครือข่าย Profibus ด้วยการแบ่งเครือข่ายเป็นสัดส่วน

การวิเคราะห์รูปแบบสัญญาณเพื่อระบุปัญหาบนเครือข่าย Profibus ด้วย ScopeWare

error: Content is protected...